Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych

Każdy gaz można określić poprzez podanie jego ciśnienia, temperatury oraz objętości. W rzeczywistości zachodzą różne zmiany tych parametrów, zgodnie jednak z zasadą, że stosunek pV/T musi być stały. Dla przykładu, w przypadku dużych wahań temperatur ciśnienie w oponach samochodu może nieznacznie zmienić się, ponieważ objętość gazu jest stała. Tak więc, wraz ze wzrostem temperatury, wzrośnie […]

Przepływ burzliwy i liczba Reynoldsa

Jeśli prędkość cieszy wzrośnie wystarczająco, w rurze może wystąpić, zamiast ruchu laminarnego, ruch turbulentny. Wówczas w cieczy występują wiry, które utrudniają znacznie jej ruch. Przykładem ruchu laminarnego oraz burzliwego może być woda płynąca z kranu. Przy niewielkiej prędkości, to jest jeśli kran został otworzony nieznacznie, mamy do czynienia z ruchem laminarnym. Strumień cieczy jest całkiem […]

Rozchodzenie się ciepła

W przyrodzie ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do zimniejszego, natomiast w ogólności może być ono przenoszone na trzy sposoby: poprzez przewodnictwo, konwekcję oraz promieniowanie. Przewodnictwo to najprostszy przypadek – ciepło przenosi się na styku dwóch ciał o różnych temperaturach, co jest skutkiem różnicy temperatur wewnątrz substancji. Przewodnictwo cieplne jest charakterystyczne dla danego materiału. Ważnym […]

Rodzaje silników spalinowych

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez silników spalinowych. Silnik te napędzane są poprzez spalanie paliwa, co, w porównaniu do silników parowych, ogranicza stratę ciepła. W 1867 roku opracowano pierwsze silniki z zapłonem iskrowym, inaczej niskoprężne. Wśród nich rozróżnia się dwa typy, to jest silniki dwusuwowe i czterosuwowe. Każdy ruch tłoka nazywa się suwem, stąd silnik […]

Przepływ laminarny cieczy

Ruch cieczy opisuje prawo Bernoulliego, które jednak odnosi się do cieczy doskonałej, czyli takiej, w której nie występuje tarcie. W rzeczywistości jednak takie ciecze nie istnieją. Jednak są takie przepływy, gdzie istnieje tarcie wewnętrzne, ale nie występują zawirowania i są to tak zwane przepływy laminarne, zwane inaczej uwarstwionymi. Takiego rodzaju przepływ jest jednakowoż możliwy tym […]

Energia kinetyczna ciała

Aby wprowadzić ciało w ruch, czyli zwiększyć jego prędkość, należy wykonywać pewną pracę. Każde ciało będące w ruchu posiada pewną ilość energii kinetycznej, którą definiuje się jako zdolność ciała do wykonywania pracy. Energie kinetyczna jest wprost proporcjonalna do masy oraz kwadratu prędkości ciała. W przypadku zmiany prędkości ciała ma miejsce również zmiana energii kinetycznej: we […]

Moment skręcający bryły sztywnej

Bryła sztywna może się obracać wokół stałej osi, jeśli jest zamocowana obrotowo. Taki obrót wywołują siły, który nie działają w kierunku osi (czyli nie są przyłożone w środku ciężkości przekroju poprzecznego). Siły osiowe mogą wywoływać jedynie ściskanie albo rozciąganie, a ich działanie opisuje prawo Hooke’a. Jeśli siłę odsuniemy od środka ciężkości, wywoła ona moment skręcający. […]

Prawo Pascala i jego zastosowanie

Jeśli na ciecz działamy siłą, to na jej powierzchni powstaje ciśnienie, przekazywane poprzez cząsteczki we wszystkich kierunkach do wewnątrz cieszy (ewentualnie gazu) oraz na ściany naczynia, w którym znajduje się ciesz. Ciśnienie wyraża się jako iloraz siły nacisku oraz powierzchni, na której działa dana siła. Dodatkowo dla fizyków ważne jest odkrycie Pascala i skonstruowane przez […]

Tarcie w fizyce

Tarcie występuję zawsze podczas ruchu – mogą to być opory powietrza albo tarcie występujące na granicy dwóch poruszających się względem ciał. Tarcie to siła działająca wzdłuż kierunku ruchu, ale z przeciwnym zwrotem – hamuje ona bowiem ruch. W fizyce wyróżniamy wiele rodzajów tarcie. Tarcie ślizgowe występuje, kiedy jedno ciało przesuwamy po drugim, na przykład podczas […]

Statyka i równowaga sił

Jeśli ciało znajduje się w równowadze, czyli inaczej działające na ciało siły równoważą się, to nauka badająca takie ciało nazywa się statyką. Jest to bardzo istotna nauka szczególnie w dziedzinach budownictwa, gdzie budynki powinny trwale znajdować się w równowadze, a rodzaje i wartości działających na budynki albo mosty sił są niezwykle istotne. Statyka to także […]

Trzy prawa Keplera

Ruch planet od dawna był bardzo interesujący dla fizyków. Przez lata próbowano skonstruować jakieś twierdzenia, które mogłyby opisać ruch planet. Niemiecki astronom, Johanes Kepler, rozwinął znaną wszystkim teorię Mikołaja Kopernika, przedstawiając trzy prawa. Pierwsza prawo Keplera mówi, że wszystkie planety układ słonecznego poruszają się po elipsach, natomiast Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. […]

Energie potencjalna ciała

Praca polega na przesunięciu ciała o pewien odcinek, natomiast każdej wykonanej pracy towarzyszy zmiana energii. Jeśli praca wykonana nad ciałem dotyczy jego ruchu w pionie – na przykład podniesienie jakiegoś ciała, to mamy do czynienia z energią potencjalną, określaną jako zdolność do wykonywania pracy przez ciało podniesione do góry. Oczywiście zmiana wysokości to jedynie przyrost […]

Równowaga stała, chwiejna i obojętna

Równowagę określa się podczas obserwacji zachowania danego ciała w przypadku, kiedy przesunięty zostanie jego środek ciężkości. W fizyce wyróżniamy trzy typy równowagi: stałą, chwiejną oraz obojętną. Równowaga stała ma miejsce wówczas, kiedy po nieznacznym wychyleniu ciało wróci do pierwotnego stanu. Zazwyczaj ten typ równowagi jest przedstawiany jako kuleczka umieszcza w dołku: można ją przesunąć, ale […]

Uogólnione prawo Hooke’a

Jeśli weźmiemy pod uwagę pręt, czyli ciało, którego długość jest kilkakrotnie większa od pozostałych wymiarów, to zauważymy, że siła przyłożona w środku ciężkości przekroju poprzecznego, to znaczy siła osiowa, może go rozciągać albo ściskać. Długość pręta zmieni się więc o pewną wartość, która zależy od wartości działającej siły, wymiarów pręta czy materiału, z którego jest […]

Prawo powszechnego ciążenia

Przykładem siły może być siła ciężkości albo inaczej ciężar ciała, którym charakteryzuje się każdy przedmiot czy osoba. Ciało jest przyciągane przez Ziemię w kierunku jej środka, co wynika z prawa grawitacji. Prawo grawitacji mówi, że wszystkie ciała, tak na naszej planecie, jak i w kosmosie, przyciągają się wzajemnie. Jeśli więc stoimy na powierzchni Ziemi, to […]

Fizyka klasyczna i nowoczesna

Fizykę dzieli się na klasyczną oraz nowoczesną. Wszystkie prawa oraz twierdzenia przedstawione przed początkiem dwudziestego wieku należą do fizyki klasycznej. Największy wpływ na jej rozwój miał niewątpliwie Isaac Newton, który opracował zasady dynamiki, służące jako podstawy mechaniki klasycznej, odnoszącej się głównie do obiektów makro, rozwijających niewielkie prędkości. Odkrycia, które miały miejsce na początku XX wieku […]

Siły ciężkości w kosmosie

Siła wzajemnego przyciągania ciał zależy wprost proporcjonalnie od iloczynu mas tych ciał. Dlatego też siły grawitacji działające na powierzchni Ziemi oraz na powierzchni Księżyca będą miały całkiem inną wartość, ponieważ Księżyc ma znacznie mniejszą masę niż Ziemia. Na naszej planecie ciężar ciała o masie równej jednemu kilogramowi to 9,81 N, zaś jeśli to samo ciało […]

Fizyka jako nauka przyrodnicza

Do nauk przyrodniczych można zaliczyć fizykę, chemię oraz biologię, przy czym granice pomiędzy tymi dziedzinami są bardzo płynne i w zasadzie niemożliwe do określenia. Nauki przyrodnicze często się przenikają, o czym mogą świadczyć nawet niektóre nazwy, takie jak na przykład biofizyka albo bioinżynieria medyczna. Często również, przy wykonywaniu niektórych badań, trzeba opierać się na wiedzy […]

Działanie i skutki działania siły

Siła to niezwykle istotne pojęcie i zjawisko, wykorzystywane w fizyce, jak również w naukach bardziej zaawansowanych, jak na przykład mechanika, mechanika gruntów, budowli i tak dalej. W życiu codziennym cały czas mamy do czynienia z działającą siłą, chociażby grawitacją. Siła, zwyczajowo oznaczana symbolem F, może wywołać dwa skutki: albo odkształcić ciało, na które działa, albo […]

Pomiary i układ jednostek

W fizyce niezwykle istotnym elementem są pomiary, które później wykorzystujemy podczas obliczania wartości ze wzorów. Najważniejsze są pomiary wymiarów geometrycznych, takich jak długość, objętość, powierzchnia, zazwyczaj mierzymy także masę oraz czas. W roku 1960 ustalono obowiązujący do dnia dzisiejszego system jednostek SI, czyli Systeme Internationale. W SI wyróżniamy siedem podstawowych jednostek układu: jedną z nich […]

Szybka nauka

Bardzo wiele osób w obecnych czasach jest zabieganych i wiecznie gdzieś się śpieszą. Ogromny nacisk kładzie się również na wykształcenie. Co jedno z drugim ma wspólnego? Otóż, rodzice choć jak mówią, że zawsze są zajęci, to jednak znajdują ten czas, by motywować i nakłaniać swoje dziecko do nauki. Od najmłodszych lat wpaja mu się, żeby […]

Efektywna nauka

Bardzo wielu uczniów z pewnością marzy o tym, by umieć wszystko to, co zostało im zadane w szkole, a przy tym nie namęczyć się zbyt wiele. Również pragnieniem jest to i studentów, zwłaszcza tych kierunków niestacjonarnych. Wiadomo przecież, że ucząc się niesystematycznie wszystko po prostu się szybko zapomina, nie „wchodzi” w głowę i można pożegnać […]

Jak muzyka wpływa na nasze życie?

Bardzo ważnym elementem naszego życia jest muzyka. To ona nam towarzyszy właściwie od zawsze. Muzyka jako tako nabrała pewnego określonego znaczenia dopiero kiedy wymyślono i skonstruowano pierwsze instrumenty muzyczne. Jednak muzykę możemy rozumieć też w sposób bardziej naturalny, a mianowicie będzie to szum drzew, morza, dźwięk tłuczonego szkła, pisk opon, śpiew ptaków, cięcie kartki, stukanie […]

Kółka i korepetycje

W obecnych czasach uczniom od najmłodszych lat ciężko jest się obejść bez jakichś dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Do tego zmuszają już nie tylko ta jak do niedawna rodzice, ale samo to, ż e program w szkołach jest taki, a nie innych. Często już dzieci uczą się trudnych i skomplikowanych rzeczy, które naprawdę mogłyby być potem przyswojone. […]

Olimpiady szkolne

Nieraz słyszy się na imieninach, imprezach rodzinnych, jak rodzice chwalą się swoimi dziećmi. Najczęściej tak jest, kiedy dziecko wyróżnia się ponad inne i ma jakąś szczególną zdolność do pewnego przedmiotu szkolnego. Wówczas motywują je jeszcze do większego działania. Częstszej nauki tegoż właśnie przedmiotu i ciągłego szkolenia się. Chodząc na wywiadówki dowiadują się o różnych olimpiadach […]

Nauka dzisiaj

W dzisiejszych czasach człowiek jest niemal całkowicie uzależniony od nauki i techniki – to znany i oczywisty fakt, lecz mało kto zastanawia się nad nim głębiej. To dzięki nauce: matematyce, fizyce, biologii, chemii możemy dziś używać komputerów, pisać smsy, jeździć samochodami, podróżować, komunikować się na odległość, pisać różne dokumenty, czy jeść zdrową, oczyszczoną żywność. To […]

Fizyka – blisko matematyki

Wszyscy ludzie na świecie zdają sobie sprawę, albo powinni to chociażby wiedzieć, że bez nauki świat nie wyglądałby tak, jak wygląda. Pociągi, samochody, komputery, Internet, nowoczesne procesy oczyszczania ścieków, spalarnie śmieci, fabryki, elektrownie jądrowe i węglowe – to wszystko mogło powstać tylko i wyłącznie dzięki nieskrępowanej myśli ludzkiej, która poprzez naukę i mozolne doświadczenia i […]

Nauka dla każdego

W dzisiejszych czasach cały świat obraca się wokół techniki, nauki i edukacji. Myśląc o najmłodszych, a więc o naszych dzieciach, musimy mieć na uwadze przede wszystkim ich dobro. Na tę niepodważalną wartość składa się wiele najróżniejszych rzeczy, ale przede wszystkim warto postawić na rozwój naszych pociech – nauka, poprzez publiczną edukację może nie być jednak […]

Matematyka i fizyka razem

Królowa nauk – matematyka – zaprząta umysł niejednego naukowca, czy też amatora, wielbiciela. Warto zdać sobie sprawę faktu, że tak naprawdę matematyka jest zaczątkiem każdej innej nauki ścisłej, a nawet – co dość niebywałe – humanistycznej. W uproszczeniu rzecz można ująć tak, że wszystko na świecie znajduje swój początek właśnie u źródła – matematyki. To […]

Biologia wokół

O ile cała wiedza ludzkości i wszelkie prawidła i nauki mogą znaleźć swoje odbicie w fundamentalnej matematyce, o tyle już wyższe abstrakcyjnie dziedziny wymagają bardziej praktycznego i konkretnego podejścia. Mało kto wie, ale w biologii również dużą rolę odgrywa matematyka – wszelkie procesy i działania organizmu również składają się z wielu reguł, które można opisać […]

Chemia jest wszędzie

Chyba każdy spotkał się z biologią i matematyką – najpopularniejszymi przedmiotami w szkole, które zjednują sobie niektórych uczniów, natomiast dla innych stanowią niezdrowe wydarzenia konkretnych dni nauki. Tak – mało osób lubi nauki ścisłe. Niemniej, w tym przypadku powstaje niezmiernie ciekawe pytanie, dotyczące takiego przedmiotu jak chemia. Co interesujące, wielu uczniów woli bowiem ten przedmiot, […]

Dzieje ludzkości

Zdecydowana większość ludzi utożsamia sobie naukę ze ścisłymi przedmiotami, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, czy też inne technologiczne sztuczki ludzkiego umysłu. Nic bardziej mylnego. Owszem, nauka to często różne teoretyczne rzeczy, które składają się na teorie dotyczące przyrody i budowy wszechświata, ale nie powinniśmy słowa „nauka” utożsamiać jedynie z materią nieożywioną i – ewentualnie […]

Literatura – dla kogo?

Mówiąc o nauce, często deprecjonujemy humanistyczne przedmioty, takie jak język polski, historia, wos, czy nawet wiedza o kulturze. Mało kto wie, że one również posiadają bogaty dorobek i zaplecze. Umysły humanistyczne rzadko kiedy są mniej rozwinięte niż umysły ścisłe, a nawet można zaproponować twierdzenie, że humaniści bywają lepiej rozwinięci od naukowców – szerokie horyzonty, bogata […]

Jak wygląda dzisiaj nauka

Nauka jaka jest – każdy widzi. To proste stwierdzenie najczęściej jednak nie wystarcza, by w pełni oddać złożoność tego tematu i by móc sprawiedliwie ocenić naukowców i ich działania. Tak naprawdę mało kto z nas wie, jak w rzeczywistości wygląda realna nauka i realne badania i doświadczenia naukowe – wszystko pozostaje i tak głęboko ukryte […]

Przedmioty sprawiające największe trudności uczniom i studentom.

Okres nauki szkolnej dla wielu byłych uczniów i studentów jest jednym z najlepszych okresów w ich życiu. Wszystko dlatego, że to właśnie w szkole średniej i na studiach przeżywają oni swoje pierwsze zwycięstwa i porażki. Mowa tutaj nie tylko o zajęciach poza szkolnych ale także o trudnościach jakie sprawiają im przedmioty szkolne. To właśnie one […]

Z czego korzystać ucząc się?

Odpowiedz na tak postawione pytanie znają przede wszystkim uczniowie szkół średnich oraz studenci. Wiedzą oni doskonale, że same notatki mogą nie wystarczyć podczas przygotowywania się czy ot do lekcji czy też opanowując materiały na wykład w szkole wyższej. Często muszą więc korzystać z dodatkowych źródeł pozyskiwania wiedzy, które uda się im znaleźć. Do najczęściej stosowanych […]

Najlepsze sposoby na ściągi.

Chyba każdy kiedyś ściągał na klasówce czy egzaminie. Możliwości ściągania są coraz większe, a sposoby na ich tworzenie coraz bardziej wymyślniejsze. Nie pozostawia wątpliwości również fakt, że sposoby na ich ukrycie również są coraz bardziej skuteczne. Jeszcze kilkanaście lat temu wielu uczniów stosowało metodę pisania ściąg bezpośrednio na szkolnych ławkach przy pomocy ołówka. Po skończonym […]

Matura w pigułce

Słowo matura zostało zaczerpnięte z łaciny i oznacza „dojrzały”. Egzamin przeprowadzany jest po zakończeniu szkoły średniej w celu sprawdzenia czy dany kandydat posiada wystarczającą wiedzę do kontynuowania nauki na studiach. Pierwszy na świecie egzamin dojrzałości odbył się w Prusach w 1788 roku, 24 lata później został on również przeprowadzony w Księstwie Warszawskim. W Polsce do […]

Nie samą nauką żyje student

Po zdaniu egzaminu maturalnego przychodzi czas na wybór kierunku studiów, musimy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii, tj.: liczba osób ubiegających się o miejsce, minimalną liczbę punktów wymaganych z matury, z perspektywy zawodowe, konieczność posiadania odpowiednich umiejętności, renomę uczelni, koszt czesnego, wysokość opłaty rekrutacyjnej i przede wszystkim czy dany kierunek będzie dla nas przyjemnością, czy […]

Szkoła czy dom

W Polsce ponad 3% uczniów dotkniętych jest niepełnosprawnością umysłową, psychiczną i fizyczną. Z tego też względu wymagają oni kształcenia indywidualnego. Każde chore dziecko ma inne potrzeby, dlatego też forma sposobu nauczania musi być dopasowana do potencjalnych możliwości dziecka, ważne jest też odpowiednie podejście dydaktyczne. Art. 70 Konstytucji RP gwarantuje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością prawo […]

Nietypowe studia

Seminarium Duchowne jest miejscem, w którym uczą się przyszli księża. Postępowanie rekrutacyjne niewiele różni się od zasad przyjęć na inne świeckie uczelnie wyższe w Polsce. Najpierw odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z wicerektorem, której celem jest dyskretne wybadanie czy dany kandydat nadaje się do tego aby służyć innym wiernym, czy tylko podjął taki krok ze względu […]