KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z siedzibą w  Rudzie Śląskiej ( 41-704 ), ul. Orzegowska 25 (dalej jako: Szkoła /Administrator);
 2. w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku szkolnego w oparciu o następujące przepisy prawa: Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci);
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych;
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;
 6. posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody
  z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);