Biblioteka w naszej szkole istnieje już ponad 30 lat. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej powstał 14 marca 1978 roku. Biblioteka składa się z czterech pomieszczeń: biura, czytelni, wypożyczalni i magazynu. Czytelnia pełni jednocześnie funkcję Multimedialnego Centrum Informacyjnego.

Z biblioteki korzystają uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów według ustalonego regulaminu. Dysponujemy około 15000 woluminów. Zbiory systematycznie, w miarę posiadanych środków, są uzupełniane. Posiadamy również zbiory specjalne (programy komputerowe, filmy fabularne i popularnonaukowe).

Godziny pracy biblioteki:

  • PONIEDZIAŁEK 08:00 – 15:00
  • WTOREK 08:00 – 14:40
  • ŚRODA 07:30 – 15:00
  • CZWARTEK 07:30 – 12:50; 14:35-15:00
  • PIĄTEK 07:30 – 14:00

08.09.2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Narodowym Czytaniu ,,Przedwiośnia’’ Stefana Żeromskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej, usytuowanej przy CIS Stary Orzegów.

Akcja była organizowana pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

 


10 listopada byliśmy obecni na Śląskich Targach Książki w Katowicach.


Do naszej biblioteki dotarły już książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!


Lista zalet czytania książek już gotowa. Zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach popularyzujących czytelnictwo :)


Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji sporo będzie się działo również w naszej bibliotece. Czekają na Was cztery konkursy:
- pięknego czytania tekstów (zgłaszacie się do 5 października u swoich nauczycieli języków).
- współtworzenia listy korzyści płynących z czytania książek (przewidziane słodkie nagrody)
- "Między nami czytelnikami" - czyli przygotowujemy multimedialną prezentację zachęcającą do czytania
- konkurs plastyczny "Najpiękniejsza zakładka do książki" (samodzielna praca, dowolną techniką).
Do dzieła!


Wypożycz książkę w ciemno!

To nowa akcja biblioteki szkolnej. Publikacje oferowane przez bibliotekę zostały zapakowane i ponumerowane. Na papierze, w kilku zdaniach streszczona została zawartość książki. Zapraszamy do włączenia się do akcji!


WYCIECZKA  DO  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W  RUDZIE ŚLĄSKIEJ


W dniu 5 października 2016 r. w ramach obchodów „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”  została zorganizowana wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy 1a Gimnazjum nr 4 wraz z opiekunami Panią Anną Kubicą i Krystyną Duszą.

Uczniowie podczas wycieczki poznali następujące działy biblioteki:

‑ wypożyczalnię centralną,

‑ wypożyczalnię dla dzieci,

‑ czytelnię naukową,

‑ czytelnię czasopism,

‑ mediatekę.

W trakcie zwiedzania poszczególnych miejsc dowiedzieli się, że rudzka książnica jest najstarszą (i największą) instytucją kultury w Rudzie Śląskiej.
Pod względem zasobów i wielkości biblioteka rudzka zaliczana jest do grona czternastu bibliotek wielkomiejskich w województwie śląskim. Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: literatura beletrystyczna dla dorosłych 42%, literatura dla dzieci (do 15 lat) 17%, literatura niebeletrystyczna (popularnonaukowa) 41%.

Do podstawowych funkcji bibliotecznych poza gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i o­chro­ną zbiorów bibliotecznych należą również działania leżące w sferze animacji kulturalno-oświatowej.
Wśród wielu tego typu działań szczególnie ciekawy jest projekt "Żywa Biblioteka" Jest to mię­dzy­na­ro­do­wy projekt edukacyjny z zakresu szerzenia tolerancji, poszanowania praw człowieka, a także dialogu międzykulturowego."

Biblioteka to nie tylko książki, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi, wernisaże, zajęcia i koncerty.  Wycieczka okazała się ciekawą lekcją i wszyscy uczestnicy byli zadowoleni.

 


Klasy maturalne odwiedziły Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Jest to pierwsza na Śląsku biblioteka hybrydowa, czyli biblioteka składająca się ze zbiorów  dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i  Uniwersytetu Śląskiego. Z biblioteki może korzystać każdy. Młodzież poznała rolę i funkcję biblioteki oraz zapoznała się z układem księgozbioru i specyfiką zasobów. Największe zainteresowanie wzbudziły selfchecki - urządzenia umożliwiające samoobsługowe wypożyczanie i zwrot książek oraz wrzutnia, dzięki której można oddać książkę przez 24 godziny na dobę. Uczniowie poznali również zasadę działania BookViewer, zwiedzili czytelnie, kabiny do pracy indywidualnej i grupowej, komorę fumigacyjną (dezynfekcyjną)  oraz magazyny, w których znajdują się rzadziej wypożyczane książki. Odbyli również warsztaty w sali dydaktycznej na temat źródeł informacji potrzebnych w nauce, edukacji oraz w codziennym życiu.
Prezentujemy galerię zdjęć z tego wydarzenia:


 

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2015

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera

w Rudzie Śląskiej

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych

podręczników i materiałów edukacyjnych w ZespoleSzkół Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej.

 

Na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam „Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół  Ogólnokształcących nr 4

 im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej" stanowiący załącznik nr 1.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01.09.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej z dnia 09.09.2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej.

 

 

Regulamin

korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera

w Rudzie Śląskiej

 

 

Rozdział I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole SzkółOgólnokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera

w Rudzie Śląskiej”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub

materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

a) Szkoła –  Zespół SzkółOgólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej,

b) Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

c)Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,

d) Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,

e) Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich

wiadomości i umiejętności,

f) Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811),

g) Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

Rozdział II.    ZADANIA SZKOŁY

 

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

 

2. Szkoła nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać

elektroniczną,

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

Rozdział III.  EWIDENCJA PODRĘCZNIKÓW

 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne sfinansowane w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki szkolnej i wprowadzone do „Pozaksięgowego wykazu inwentarza”.

 

2. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub

materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV.  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

 

2. Wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów poszczególnych klas odbywa się za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza, który tworzy wykaz wypożyczeń,  przypisując każdemu uczniowi z listy numer zestawu przekazywanego mu podręcznika.

 

3. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek zapoznać Rodziców z „Regulaminem”, zebrać podpisane przez rodziców Oświadczenia Rodziców (wzór - Załącznik 1) i najpóźniej do dnia 20 września danego roku szkolnego przekazać je bibliotece.

 

4. Nauczyciel - bibliotekarz ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili bibliotekarzowi.

 

5. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są maksymalnie na okres 10 miesięcy; termin ich zwrotu mija tydzień przed zakończeniem  roku szkolnego. O terminach zwrotu użytkowanych wcześniej części decyduje nauczyciel danej klasy.

 

6. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić wychowawcy otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

8. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu przekazania (wzór - Załącznik 2).

 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzic odkupuje je we własnym zakresie.

 

Rozdział V.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

1. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:

 

a) Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

b) Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

c) Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

d) Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

2.Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

a) Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

b) Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia

materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

c) Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

3. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia oraz w przypadku braku zwrotu podręcznika lub

materiału edukacyjnego w wyznaczonym terminie szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

– kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji  w klasach I–III gimnazjum, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa, w szkole rodzic zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty.

5. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone bądź niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

 

3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);