•  

    WEWNĄTRZSZKOLNY

     

    SYSTEM

     

    OCENIANIA

     

     

    ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4

    IM. HERBERTA CLARKA HOOVERA

    W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

    Rozdział I

    § 1

     

    Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

     

    1. Ocenie wewnątrzszkolnej podlegają:
     1. osiągnięcia edukacyjne ucznia
     2. zachowanie ucznia
    2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
    3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
    4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
     1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
     2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
     3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
     4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
     5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
    5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
     1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
     2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
     3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Zespole;
     4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
     5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa
      w § 5 ust.1 i § 11 ust. 4
     6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
     7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
    6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
    7. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w zależności od stopnia zaburzeń ustala się indywidualny zakres wymagań z przedmiotów i zajęć objętych decyzją Poradni.
    8. W  ocenianiu obowiązują zasady:
     1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa  jest średnią ocen cząstkowych.
     2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
     3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
     4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
     5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

     

    § 2

    Jawność oceny

     

    1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom program nauczania w danej klasie.
    2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
     1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
     2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
     3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
     4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     

    § 3

    1. W szkole jest stosowana jedna klasyfikacja śródroczna.
    2. W klasach licealnych i gimnazjalnych śródroczna klasyfikacja odbywa się nie później niż do końca tygodnia, w którym przypada 15 stycznia, zaś końcoworoczna – w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych.
    3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
     w szkolnym planie nauczania, oraz zachowania ucznia, a także ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
    4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 5 ust. 1 i § 11 ust. 4
    5. Nauczyciel jest zobowiązany na miesiąc przed ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych zaproponować ocenę dla ucznia wynikającą  z co najmniej  trzech ocen cząstkowych.
    6. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania.
    7. Sposoby i zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych i śródrocznych:
     1. Wychowawca informuje rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych i śródrocznych na miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej/rocznej w następujący sposób:
      1. na spotkaniu z rodzicami, o terminie którego rodzice (opiekunowie prawni) informowani są na początku każdego roku szkolnego
      2. poprzez informację w dzienniku elektronicznym
      3. w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie są obecni na zebraniu rodziców, ani nie potwierdzili odebrania wiadomości o przewidywanych ocenach w dzienniku elektronicznym zobowiązani są do osobistego lub mailowego kontaktu z wychowawcą klasy w terminie do siedmiu dni od daty zebrania z rodzicami
    8. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną wychowawca informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o proponowanych ocenach niedostatecznych poprzez dziennik elektroniczny lub drogą mailową.
    9. Szkoła nie informuje o przewidywanych i proponowanych ocenach klasyfikacyjnych w sposób inny niż wymienione w punktach 1. i 8.

     

    § 4

    1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
     z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
     z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

     

    § 5

    1. Roczne oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach  według następującej skali:
     stopień celujący - 6;
     stopień bardzo dobry - 5;
     stopień dobry - 4;
     stopień dostateczny - 3;
     stopień dopuszczający - 2;
     stopień niedostateczny - 1,
    2. Tryb ustalania oceny śródrocznej i rocznej zajęć edukacyjnych jest następujący:
     1. Oceny klasyfikacyjne semestralne są wyznaczane jako średnie arytmetyczne punktów:
      1. średnia poniżej 1,7                              - niedostateczny
      2. średnia z przedziału <1,7; 2,3>          - dopuszczający
      3. średnia z przedziału <2,7; 3,3>          - dostateczny
      4. średnia z przedziału <3,7; 4,3>          - dobry
      5. średnia z przedziału <4,7; 5,3>          - bardzo dobry
      6. średnia powyżej 5,3                             - celujący.
     2. W przypadku średniej z przedziałów (2,3; 2,7), (3,3; 3,7), (4,3; 4,7) oblicza się średnią punktów bieżących z tych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, które określa kontrakt przedmiotowy lub nauczyciel na początku roku szkolnego i ocenę semestralną wystawia się w następujący sposób:
      1. Średnia wszystkich punktów z przedziału (2,3; 2,7) i średnia dodatkowa większa lub równa 2,7 – dostateczny.
      2. Średnia wszystkich punktów z przedziału (3,3; 3,7) i średnia dodatkowa większa lub równa 3,7 – dobry.
      3. Średnia wszystkich punktów z przedziału (4,3; 4,7) i średnia dodatkowa większa lub równa 4,7 – bardzo dobry.
    3. Ocena roczna w klasach gimnazjalnych oraz licealnych  jest średnią punktów z uwzględnieniem wszystkich ocen bieżących z całego roku szkolnego.
    4. Otrzymanie pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej jest warunkowane:
     1. Uzyskaniem w obydwu semestrach średniej powyżej  1.7 punktu
     2. Zaliczeniem co najmniej 50% sprawdzianów i prac klasowych na ocenę pozytywną
    5. Na miesiąc przed klasyfikacją  śródroczną i roczną nauczyciele są zobowiązani do ustalenia proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych według następujących kryteriów:
      1. średnia poniżej 2,0                          - niedostateczny
      2. średnia z przedziału <2,0; 2,99>          - dopuszczający
      3. średnia z przedziału <3,0; 3,99>          - dostateczny
      4. średnia z przedziału <4,0; 4,99>          - dobry
      5. średnia z przedziału <5,0; 5,49>          - bardzo dobry
      6. średnia powyżej 5,5                           - celujący.
    6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
    7. Oceny bieżące są wystawiane w skali punktowej od 0-6 z dopuszczeniem znaku „+” równoważnego 0,5 punktu oceny i znaku „-„ równoważnego 0,25 punktu oceny.
    8. Punkty bieżące  są wyznaczane dla klas licealnych w następujący sposób:

            <   0% - 34,9%)                                          - 1 pkt

    < 35% - 49,9%)                                          - 2 pkt

    < 50% - 69,9%)                                          - 3 pkt

    < 70% - 84,9%)                                          - 4 pkt

    < 85% - 95,9%)                                          - 5 pkt

    < 96% - 100%>                                          - 6 pkt

    1. Punkty bieżące są wyznaczone dla klas gimnazjalnych w następujący sposób (przedziały domknięto-otwarte):

    <   0% - 29,9%)                                          - 1 pkt

    < 30% - 49,9%)                                          - 2 pkt

    < 50% - 769,9%)                                         - 3 pkt

    < 70% - 84,9%)                                          - 4 pkt

    < 85% - 95,9%)                                          - 5 pkt

    < 96% - 100%>                                          - 6 pkt

    1. Uczniowi, który nie uczestniczył w zapowiedzianej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem formie  sprawdzania wiadomości i umiejętności, w miejsce oceny wprowadzamy zapis „nb”
    1. Uczeń, o którym mowa w ustępie 10, ma obowiązek  przystąpić do odpowiedniej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności  w terminie do dwóch tygodni od momentu ustania nieobecności.
    2. W szczególnych przypadkach losowych uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem formę i termin zaliczenia zaległej oceny.
    3. Nauczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego, w którym uczeń nieobecny  w pierwszym terminie ma możliwość uzyskania oceny. W przypadku gdy uczeń uzyskuje ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje ją w miejsce zapisu „nb”
    4.  Jeżeli uczeń nie przystąpił do odpowiedniej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo na pierwszej lekcji po upływie terminu poprawy nakazać uczniowi przystąpienie do zaległej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, przysługuje mu jeszcze jedna możliwość poprawienia oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin ten jest ostateczny.
    1. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z zapowiedzianej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności może  przystąpić do poprawy tej oceny  w terminie do dwóch tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika elektronicznego. Poprawiona ocena zastępuje ocenę uzyskaną w pierwszym terminie, jednakże nie może być wyższa niż ocena dostateczna.
    2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych bez podania przyczyn maksymalnie raz w semestrze z danego przedmiotu (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Nauczyciel wpisuje wówczas „np” ( nieprzygotowany) w rubryce z oceną.
    3. Uczeń ma możliwość do jednokrotnej  poprawy każdej pozytywnej oceny uzyskanej z zapowiedzianej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą w terminie dwóch tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika elektronicznego. Poprawiona ocena zastępuje ocenę uzyskaną w pierwszym terminie.

     

     

     

    § 6

    1. Uczeń, który na koniec I semestru został sklasyfikowany na ocenę niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów ma obowiązek do nadrobienia braków z tych zajęć edukacyjnych, których nie opanował w I semestrze.
    2. O zakresie wiadomości i umiejętności niezbędnych do nadrobienia zaległości z I semestru informuje zainteresowanego ucznia nauczyciel uczący.
    3. Szczegółowy sposób i termin uzupełniania braków wyznacza nauczyciel uczący danego przedmiotu.

     

    § 7

    1. Uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy.
     1. Termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
     3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
      1. przewodniczący - Dyrektor Szkoły lub jego zastępca,
      2. egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
      3. członek komisji – nauczyciel tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego.
     4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 pkt. b, może być zwolniony
      z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
     5. Tematy pytań egzaminacyjnych przygotowuje egzaminator,

     a opiniuje inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne w szkole lub w innej szkole tego samego typu.

     1. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności powinien odpowiadać wymaganiom co najwyżej na ocenę dostateczną. Do tematów dołączone muszą być kryteria punktowania pracy oraz określone wymagane minimum.
     2. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Po zakończeniu egzaminu dołącza się go do arkusza ocen ucznia.
    1. Egzamin poprawkowy uważany jest za zdany, gdy uczeń uzyskał wymaganą minimalną ilość punktów z co najmniej jednej części egzaminu.
    2. Uczeń, który zdał egzamin (egzaminy poprawkowe) otrzymuje świadectwo promocyjne do klasy następnej, a w klasach programowo najwyższych świadectwo ukończenia szkoły.
    3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić  w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
    4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 11.
    5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

     

    § 8

    1. Uczeń który opuścił więcej niż 50 % zajęć z jakiegoś przedmiotu lub przedmiotów, może nie zostać klasyfikowany na koniec I , II semestru lub koniec roku szkolnego.
    2. Uczeń nieklasyfikowany nie może otrzymać promocji do klasy następnej, a w klasie programowo najwyższej świadectwa ukończenia szkoły.
    3. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć podanie do Rady Pedagogicznej o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub więcej przedmiotów. Podanie musi być złożone nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
    4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu długotrwałej choroby, składa  podanie do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
    5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
    6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzaminy klasyfikacyjne z wszystkich przedmiotów objętych tokiem nauki zgodnie z harmonogramem ustalonym z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.
    7. Uczeń odbywający indywidualny program lub tok nauki z całego programu nauczania lub jego części, zdaje egzaminy klasyfikacyjne  z ustalonych przedmiotów zgodnie z harmonogramem uzgodnionym  z Dyrektorem Szkoły.
    8. Uczeń zmieniający szkołę lub profil kształcenia zdaje egzaminy klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania klasy, do której uczeń przechodzi, a nie miał ich w poprzedniej klasie lub szkole, z wyjątkiem zajęć z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
    9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
    10. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
    11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 12
    12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki (technologii informacyjnej) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, 5 i 7 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
    15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji,
     2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
     3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
     4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
     5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
      1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.2)
      2. a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6
       - skład komisji
       - termin egzaminu klasyfikacyjnego
       - zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
       - wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
     6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
    16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,
     w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
    17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
    18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 i § 13.

     

    § 9

    1. Podstawowym dokumentem, w którym nauczyciel zamieszcza informację o postępach edukacyjnych uczniów, jest  dziennik elektroniczny.
    2. Obowiązkiem nauczycieli jest przeniesienie informacji o postępach edukacyjnych uczniów oraz frekwencji na zajęciach do dziennika elektronicznego. Tematy , frekwencję i oceny należy wprowadzić do dziennika elektronicznego do końca  danego  dnia.
    3. Punkty zdobywane przez uczniów w trakcie semestru zapisywane są  w dzienniku elektronicznym zgodnie z regułami wspólnie wypracowanymi w zespołach przedmiotowych. O ilości uzyskanych punktów uczniowie są informowani na bieżąco.
    4. Rodzice  uczniów mają obowiązek interesować się postępami w nauce swoich dzieci. Aby im to ułatwić szkoła organizuje:
     1. spotkania rodziców z wychowawcą klasy zwane wywiadówką,
     2. dyżury nauczycielskie,
    5. Wywiadówki organizowane są:
     1. we wrześniu – rodzice poznają na niej zakres wymagań stawianych uczniom w danym roku szkolnym, są również zapoznani ze szczegółowym harmonogramem wywiadówek w całym roku szkolnym,
     2. w listopadzie lub grudniu – poznają osiągnięcia uczniów oraz zapoznają się  z ewentualnymi zagrożeniami,
     3. w styczniu na zakończenie I semestru – podsumowanie pracy w pierwszym semestrze oraz klasyfikacja uczniów,
     4. w maju – dotycząca osiągnięć uczniów w II semestrze,
    6. W miarę potrzeb wychowawca klasy może zwołać również dodatkowe wywiadówki.
    7. Obecność rodziców na wywiadówkach jest obowiązkowa.
    8. Oprócz spotkań z rodzicami wymienionymi w ust.4 pkt.1 organizowane są dyżury nauczycielskie zgodnie z przygotowanym corocznie i przekazywanym na wrześniowym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) harmonogramem.
    9. Szczegółową informację o terminach wywiadówek w danym roku szkolnym otrzymuje każdy rodzic na spotkaniu wrześniowym za potwierdzeniem, które jest zobowiązaniem rodziców do obecności  na kolejnych wywiadówkach.
    10. Szkoła nie wysyła do domów informacji o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną, o ile rodzic przyjął do wiadomości terminy wywiadówek i nie uległy one zmianie.

     

    § 10

    1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
    2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
    3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
    4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
     1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
     2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
     3. wykonanie zaplanowanych działań;
     4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
    5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
    6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu.
    7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
    8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
    9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
    10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

     

    § 11

    Ocenianie  zachowania

    1. O zasadach oceniania zachowania informuje na początku roku szkolnego uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy.
    2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
    4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
     - wzorowe,
     - bardzo dobre,

     - dobre,
     - poprawne,
     - nieodpowiednie,

     - naganne.
    5. Ocena  zachowania nie ma wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub nieukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
    6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
    7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,: m. in. poprzez schludny strój (uczniowie powinni być ubrani czysto, bez nadmiernego odsłaniania ciała: brzuch, ramiona, nogi, bez ekstrawagancji typu: kolczyki w nosie, brwiach, i in., uczennice nie powinny stosować wyzywającego makijażu; w dni uroczyste, uczniowie zobowiązani są do stroju galowego, tj. uczennice: w białej bluzce i granatowej lub czarnej spódnicy/wizytowych spodniach; uczniowie: w granatowych lub czarnych spodniach i białych koszulach; stosowne obuwie, a w klasach mundurowych zgodnie z Regulaminem klas mundurowych);
     7. zachowanie zasad higieny osobistej;
     8. korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zgodnie z zasadami zawartymi w statucie;
     9. okazywanie szacunku innym osobom;
     10. respektowanie przez ucznia obowiązków określonych w statucie szkoły.
    8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
     1. opinie i propozycje ocen nauczycieli uczących w danej klasie;
     2. uwagi i spostrzeżenia pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły;
     3. ocenę zespołu klasowego;
     4. samoocenę ucznia.
    9. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) są informowani na miesiąc przed klasyfikacją roczną (semestralną) przez wychowawcę  klasy w sposób określony w  & 3 ust 7.
    10. Jeżeli proponowana przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie satysfakcjonuje ucznia, wówczas w terminie dwóch dni od daty jej podania, uczeń może zgłosić się do wychowawcy z prośbą o wyjaśnienie zasadności oceny oraz przedstawić argumenty i inne dowody, np. zaświadczenia o jego działalności pozaszkolnej, które mogą stanowić podstawę do podwyższenia przewidywanej oceny zachowania
    11. Prawo do ponownego rozpatrzenia przewidywanej oceny zachowania nie przysługuje uczniowi, który w ciągu roku szkolnego opuścił więcej niż 10 godz. lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
    12. Fakt ponownego rozpatrzenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wychowawca dokumentuje w dzienniku lekcyjnym.
    13. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 11 i 15.
    14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
    15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję.
    16. Komisja ustala ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
    17. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor lub jego zastępca,
     2. wychowawca klasy,
     3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
     4. pedagog, psycholog,
     5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
     6. przedstawiciel rady rodziców.
    18. O terminie posiedzenia komisji dyrektor zawiadamia w formie pisemnej wszystkich członków komisji. Komisja ustala ocenę w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń.
    19. Z prac komisji sporządza się protokół.
    20. Ciągła nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia pełnoletniego przekraczająca 30 dni roboczych skutkuje skreśleniem go z listy uczniów.
    21. Za nieusprawiedliwione uważa się te godziny, które nie zostały usprawiedliwione w ciągu siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły.
    22. Notoryczne spóźnianie się ucznia na zajęcia lekcyjne ( 15 spóźnień w semestrze) skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.
    23. Obniżenie oceny zachowania do nagannej może nastąpić na podstawie kilku kryteriów, w szczególnych przypadkach na podstawie jednego, gdy  wykroczenie jest rażące.
    24. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
    25. Po konferencji klasyfikacyjnej, w razie rażącego naruszenia przez ucznia zasad zachowania określonych w statucie, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, rada pedagogiczna ma prawo do zmiany zatwierdzonej wcześniej oceny zachowania.
    26. W szczególnych przypadkach ( rażące nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora) dyrektor ma prawo obniżyć uczniowi ocenę z zachowania o jeden stopień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

     

    § 12

    Kryteria ocen z zachowania

    1. Określa się następujące kryteria oceniania zachowania ucznia:


     

    WZOROWE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie  spóźnia się na lekcje (dopuszcza się 2 spóźnienia w roku);
      2. nie opuszcza bez ważnych powodów zajęć szkolnych;
      3. wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wynikających ze statutu szkoły;
      4. inicjuje i organizuje życie klasy i szkoły, jest aktywny;
      5. bierze czynny udział w pracach użytecznych organizowanych przez klasę, szkołę i środowisko;
      6. charakteryzuje go chęć niesienia pomocy innym;
      7. wzorowo wywiązuje się z obowiązków w przypadku pełnienia funkcji z wyboru;
      8. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze aktywny udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
      9. wyróżnia go wysoka kultura słowa;
      10. jego postawę wobec innych charakteryzuje odpowiedzialność, koleżeńskość, prawdomówność i uczciwość;
      11. w kontaktach z kolegami, nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi ludźmi kieruje się szacunkiem, życzliwością, zrozumieniem oraz wrażliwością na krzywdę;
      12. szanuje tradycje szkoły;
      13. prezentuje godną postawę uczniowską i obywatelską;
      14. troszczy się o zdrowie własne i innych (przestrzega zasad higieny osobistej, nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa środków uzależniających ani tez nie propaguje ich wśród innych);
      15. dba o mienie szkoły;
      16. przestrzega zasad regulaminu klas mundurowych.

     

    BARDZO DOBRE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i bierze aktywny udział w lekcjach; liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 5, wyjątkowo spóźnia się na lekcje;
      2. w podejściu do obowiązków szkolnych cechuje go rzetelność i uczciwość, odznacza się poczuciem odpowiedzialności i systematycznością;
      3. wyraża chęć rozwoju własnych zdolności, np.: poprzez udział i duże zaangażowanie w olimpiadach, konkursach i zawodach oraz pracach kół naukowych;
      4. bierze czynny udział w większości pracach użytecznych organizowanych przez klasę, szkołę;
      5. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków w przypadku pełnienia funkcji z wyboru;
      6. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w różnego rodzaju zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
      7. dba o kulturę słowa;
      8. jego postawę wobec innych charakteryzuje odpowiedzialność, koleżeńskość, prawdomówność i uczciwość;
      9. w kontaktach z kolegami, nauczycielami, pracownikami szkoły i innymi ludźmi kieruje się szacunkiem, życzliwością, zrozumieniem oraz wrażliwością na krzywdę;
      10. szanuje tradycje szkoły;
      11. prezentuje godną postawę uczniowską i obywatelską;
      12. troszczy się o zdrowie własne i innych (przestrzega zasad higieny osobistej, nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa środków uzależniających ani tez nie propaguje ich wśród innych);
      13. dba o mienie szkoły.

     

    DOBRE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. w stosunku do obowiązków szkolnych charakteryzuje go odpowiedzialność i systematyczność na miarę swoich możliwości;
      2. w miarę swoich możliwości uczestniczy w konkursach i zawodach;
      3. sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji;
      4. liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 15;
      5. nieliczne spóźnienia zawsze są usprawiedliwione i nie wynikają ze złej woli ucznia;
      6. bierze udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły, imprezach klasowych, starając się włączyć czynnie w ich organizowanie i przygotowanie;
      7. nie odmawia pomocy innym;
      8. stara się w sposób rzetelny wykonywać polecenia dyrekcji szkoły i nauczycieli;
      9. ucznia charakteryzuje kulturalny sposób bycia, wypowiada się przestrzegając kultury słowa;
      10. nie zdarzają mu się uchybienia natury etyczno- moralnej;
      11. jest życzliwy, koleżeński i uczciwy;
      12. przestrzega zasad higieny osobistej, zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków uzależniających ani też nie propaguje ich wśród innych, nie szkodzi zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych.

     

    POPRAWNE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. ewentualne niepowodzenia w nauce nie są rezultatem złej woli ucznia;
      2. uczeń stara się nadrobić braki w wiadomościach;
      3. liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 30;
      4. uczeń bierze udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły, klasy i środowiska, ale bez większego zaangażowania i nie z własnej inicjatywy;
      5. nie unika imprez klasowych, szkolnych, ale jest ich biernym uczestnikiem, nie wykazuje zainteresowania nimi;
      6. na co dzień przestrzega zasad dobrego wychowania;
      7. w kontaktach koleżeńskich, wobec nauczycieli i innych osób jest kulturalny, a popełnione wykroczenia stara się naprawić;
      8. swoim zachowaniem nie wpływa negatywnie na postawę innych uczniów;
      9. nie niszczy mienia szkoły;
      10. przestrzega zasad higieny osobistej, zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków uzależniających ani też nie propaguje ich wśród innych;
      11. nie szkodzi zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych;

     

    NIEODPOWIEDNIE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych jest wynikiem ich lekceważenia;
      2. bardzo często opuszcza lekcje i spóźnia się na nie bez usprawiedliwienia;
      3. liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie  przekracza 50 (obligatoryjnie obniżenie oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej następuje z chwilą opuszczenia bez usprawiedliwienia 100 godzin zajęć);
      4. na lekcjach jest bierny i nie wykazuje żadnego zainteresowania zdobywaniem wiedzy;
      5. nie wykonuje poleceń nauczycieli i wychowawcy;
      6. celowo unika zapowiedzianych sprawdzianów i często nie odrabia prac domowych, mimo upomnień nie stara się nadrobić powstałych zaległości w nauce;
      7. swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji nauczycielom;
      8. nie uczestniczy w imprezach szkolnych, bądź uczestnicząc zakłóca ich przebieg;
      9. nie wypełnia przyjętych zobowiązań;
      10. wykazuje naganną postawę etyczno- moralną;
      11. używa słów uważanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe;
      12. niechętnie koryguje swoje nieodpowiednie zachowanie;
      13. w sposób nietaktowny i obraźliwy polemizuje z uwagami nauczycieli, pracowników obsługi szkoły, innych uczniów;
      14. wykazuje niski poziom kultury osobistej i brak zasad dobrego wychowania  w kontaktach interpersonalnych;
      15. w szkole i poza szkołą dopuszcza się czynów niegodnych ucznia, sprzecznych  statutem szkoły;
      16. dopuszcza się aktów wandalizmu niszcząc mienie szkoły i środowiska, narusza normy prawne;
      17. nie dba o higienę osobistą;
      18. pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki uzależniające oraz propaguje je wśród innych;
      19. naraża na niesławę dobre imię szkoły, swojej klasy, bądź swoje własne uczestnicząc w czynach uznawanych za niedopuszczalne lub wykraczające poza normy etyczno- moralne;
      20. ma negatywny wpływ na kolegów, a jego zachowanie wpływa demoralizująco na innych;

    NAGANNE

     1. Uczeń w środowisku szkolnym:
      1. świadomie i rażąco łamie ogólnie przyjęte normy zachowania i nie respektuje regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole i poza nią;
      2. jest agresywny w stosunku do uczniów i pracowników szkoły;
      3. często celowo doprowadza do sytuacji konfliktowych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły( m. in. pobicia, kradzieże, znęcanie się fizyczne i psychiczne);
      4. wchodzi w konflikt z prawem;
      5. nagminnie wagaruje;
      6. opuścił w ciągu semestru powyżej 100 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
      7. nie dba o własne zdrowie i wpływa demoralizująco na swoich rówieśników spożywając alkohol lub przyjmując narkotyki;
      8. posiada, rozpowszechnia bądź rozprowadza środki odurzające;
      9. fałszuje dokumenty;

     

    § 13

     

    1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
    2. O zasadności zgłoszenia rozstrzyga trzyosobowy zespół nauczycieli wskazany przez dyrektora szkoły.
    3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
     1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
     2. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    4. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
     3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
    5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
    6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29 ust.1.
    7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
     1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
      1. skład komisji,
      2. termin sprawdzianu, o którym mowa,
      3. zadania (pytania) sprawdzające,
      4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
     2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
      1. skład komisji,
      2. termin posiedzenia komisji,
      3. wynik głosowania,
      4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
    8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
    9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
    10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

     

    § 14

    1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.
    2. W przypadku, gdy przewidywana ocena jest jednoznaczna, prawo do poprawy ma uczeń, który:
     1. nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych;
     2. poprawiał prace pisemne;
    3. Poprawa obejmuje materiał z całego roku szkolnego, według wymagań edukacyjnych na określoną ocenę.
    4. Poprawa może mieć formę pisemną lub ustną.
    5. Termin poprawy ustala nauczyciel  uczący danego przedmiotu, jeżeli spełnione są w/w zastrzeżenia.
    6. Na wniosku nauczyciel wpisuje termin poprawy i ustaloną ocenę końcową.
    7. Poprawianie przewidywanych ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nie jest możliwe, jeżeli mimo posiadanych możliwości uczeń przejawia negatywny stosunek do przedmiotu.
    8. Uczeń,  który  nie  ma  godzin  nieobecnych  nieusprawiedliwionych  może  odwołać  się  od zaproponowanej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w terminie do trzech dni w formie pisemnej do wychowawcy, podając uzasadnienie swojego odwołania. Wychowawca ponownie rozpatruje zaproponowaną ocenę.

     

    § 15

    1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i § 29 ust. 6
    2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych oraz dodatkowych (w tym religii lub etyki)  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
    3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
    4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §29 ust. 6