• INTERRISK TU S.A.
    OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY,
    OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
    dla ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4
    W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
     
    Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, które mogą zdarzyć się podczas nauki
    lub pracy, w drodze z domu do szkoły lub  pracy, ze szkoły do domu, w życiu prywatnym, powstałe na terytorium całego świata.
    Suma Ubezpieczenia 12.000 zł    Składka 42 zł
     
    Zakres ubezpieczenia: OPCJA PODSTAWOWA
    a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100%                                                                        12.000 zł
           - za 1 % uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                                                                                120 zł
    b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,                                                                                   do 3.600 zł
    c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,                                                                          do 3.600 zł
       d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki (zdiagnozowana po raz pierwszy)                                                             120 zł
    e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,                                                                                      12.000 zł
    f ) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia                                                1.200 zł
    g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie                                                                     1.200 zł
    nieszczęśliwego wypadku,
       h) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie, (2 dni pobyt w szpitalu) dodatkowo                                120 zł
       i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (3 dni pobyt w szpitalu) dodatkowo                    120 zł
    j) pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za każdy dzień pobytu                                                             20 zł
    począwszy od 3 -go dnia
    k) pobyt w szpitalu w wyniku choroby począwszy od 3-go dnia za każdy dzień pobytu                                                         20 zł
      l) zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP                                                                                              do 280 zł
    - koszty rehabilitacji                                                                                                                                                                     do 500 zł
     
     
    Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bezpowoływania komisji lekarskiej).
    Druki do pobrania w szkole