•  

     

     

     

     

    S T A T U T

     

    Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
       im. Herberta Clarka Hoovera

    w Rudzie Śląskiej

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Nazwa szkoły

    § 1

     

    1. Typ szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4,
    2. Imię: Herberta Clarka Hoovera,
    3. Siedziba szkoły: Ruda Śląska - Orzegów, ulica Orzegowska 25.

     

    § 2

     

    1. Szkoła używa nazwy w brzmieniu: Zespół Szkół Ogólnokształcących   nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera,
    2. Na pieczęci używana jest nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących
     nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej

     

    § 3

     

    1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4                                   im. Herberta Clarka Hoovera jest Miasto Ruda Śląska,
    2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Śląski Kurator Oświaty.

     

     

     

     

    § 4

     

    Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera kieruje dyrektor szkoły, który jest powołany zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

     

    Informacje o szkole

    § 5

    1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera kształci    dzieci i młodzież w formach szkolnych stacjonarnych.
    2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
     IV Liceum Ogólnokształcące  
     Gimnazjum Nr 4
    3. Czas trwania nauki:
     W liceum ogólnokształcącym 3 lata.
     W gimnazjum 3 lata.
    4. Podbudowa:
     Dla szkoły ponadgimnazjalnej – gimnazjum.
     Dla gimnazjum – szkoła podstawowa
    5. W liceum ogólnokształcącym wyboru co najmniej dwóch przedmiotów
     o programie rozszerzonym dokonuje uczeń klasy drugiej. Rozszerzenia mogą być prowadzone dla uczniów całej klasy jak i w grupach międzyklasowych.
    6. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
     1. sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem,
     2. pracowni językowych, informatycznych, chemicznej, biologicznych, geograficznej i przedmiotowych wraz z wyposażeniem,
     3. sal gimnastycznych z węzłem sanitarnym oraz kompleksu boisk szkolnych,
     4. biblioteki wraz z czytelnią,
     5. szatni w okresie jesienno - zimowym,
     6. innych pomieszczeń szkolnych w miarę potrzeb.

     

     

    Rozdział I

    Cele i zadania Zespołu Szkół

     

    § 6

     

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera, zwany dalej „Zespołem”, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie  uwzględniając program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

     

    1. Liceum Ogólnokształcące:
     1. zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu dojrzałości i kontynuację  nauki           w szkołach wyższych i  policealnych,
     2. umożliwia dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
     3. umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań na zajęciach dodatkowych,
     4. uczniom szczególnie uzdolnionym, umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania.

     

    1. Gimnazjum: realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty    z dnia 7 września 1991 roku oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
     1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
     2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
    2. Wszystkie Szkoły w Zespole kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów, oraz sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.
     1. w czasie zajęć opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
     2. w salach gimnastycznych i pracowniach uczniowie nie mogą przebywać bez opieki,
     3. przed lekcjami i w czasie przerw między lekcjami opiekę nad uczniami sprawuje dyżurny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,
     4. na zajęciach poza terenem szkoły uczniowie przebywają pod opieką osoby· upoważnionej przez dyrektora szkoły,
     5. na wycieczkach szkolnych, obozach organizowanych przez Szkołę, uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela lub innej wyznaczonej osoby.
    3. Szkoła prowadzi indywidualną opiekę nad uczniem niepełnosprawnym
     w miarę potrzeb i możliwości.
    4. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
    5. W celu umożliwienia uczniom rozwijania swoich zainteresowań, szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w miarę posiadanych środków finansowych,    w których mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.
    6. Szkoła wśród swoich uczniów kształtuje postawy moralne w duchu humanizmu i patriotyzmu.
    7. Szkoła może współpracować z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty.
    8. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
    9. Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii oraz/lub etyki w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

     

    Rozdział II

    Organy szkoły

     

    § 7

     

    1. Organami szkoły są:
     1. Dyrektor Szkoły
     2. Rada Pedagogiczna
     3. Samorząd Uczniowski
     4. Rada Rodziców
    2. W szkole może zostać powołana Rada Szkoły. Powołanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Szkoły na łączny wniosek dwóch spośród trzech podmiotów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego

     

    Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły

    § 8

    Zakres obowiązków dyrektora szkoły:

    1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych                     w szkole  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

     

    1. Dyrektor  w szczególności:
     1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
     2. sprawuje nadzór pedagogiczny oraz sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
     3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach  jej kompetencji stanowiących,
     4. dysponuje środkami w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  wykorzystanie,       a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
     5. realizuje zadania wynikające z przepisów szczególnych,
     6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
     7. na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania,
     8. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną do przeprowadzenia naboru do klas pierwszych gimnazjum  i szkół ponadgimnazjalnych,
     9. podaje do publicznej wiadomości uchwalony przez Radę Pedagogiczną zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
     10. w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim organizuje obrót używanymi podręcznikami, w ostatnim tygodniu nauki roku szkolnego oraz               w pierwszym tygodniu roku następnego.
    1. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu:
     1. ucznia do wszystkich klas gimnazjum oraz do klas programowo wyższych szkół   ponadgimnazjalnych,
     2. ucznia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
      1. uczeń powraca z zagranicy,
      2. liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
    2. Dyrektor Szkoły ponadto :
     1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu w późniejszym terminie, ogłasza jej termin po dniu 20 sierpnia,
     2. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
    1. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów,          w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.  Skreślenie następuje                     na  podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego.
    1. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.                  W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
    1. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dyrektor może zwolnić z nauki drugiego języka obcego ucznia słabo słyszącego           i z głęboką dysleksją rozwojową.
    2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
    1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
    1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  w szkole  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor                  w szczególności decyduje w sprawach:
     1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
     2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom          i innym pracownikom szkoły,
     3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej        w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
    2. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
    3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
     Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
    4. W szkole na wniosek Dyrektora powołuje się stanowiska wicedyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
    5. Liczbę wicedyrektorów określają odrębne przepisy.
    6. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
    7. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej     i opiekuńczej szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
    8. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

     

    § 9

    Zakres obowiązków wicedyrektora Zespołu

    uchylono

    § 10

    Rada Pedagogiczna

     

    1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
    2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
    3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
    4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
    5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
    6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności Szkoły.
    7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów     w obecności połowy jej członków.
    8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rad Pedagogicznych są protokołowane (w formie elektronicznej).
    9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
     1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
     2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
     3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
     4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
     5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
     6. uchwalanie wspólnie z Radą Rodziców szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,
     7. uchwalanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, który obowiązuje przez trzy lata od momentu uchwalenia,
    10. Do kompetencji opiniotwórczych Rady Pedagogicznej należy:
     1. opiniowanie organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
     2. opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, wyróżnień i odznaczeń,
     3. opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć wychowawczych,
     4. opiniowanie rocznego planu pracy biblioteki, pedagoga i świetlicy,
     5. formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia różnych dziedzin pracy szkoły, realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,  jak i realizacji programu edukacji czytelniczej       i medialnej,
     6. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
     7. opiniowanie wyboru przedmiotów rozszerzonych dla klas w liceum ogólnokształcącym,
     8. opiniowanie wniosków Dyrektora o powołanie na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole,
     9. opiniowanie wniosków Dyrektora o wyrażenie zgody na działalność               na terenie Szkoły stowarzyszeń lub organizacji, których celem statutowym jest działalność w sferze dydaktycznej dla dobra społeczności szkolnej,
     10. opiniuje wnioski rodziców lub prawnych opiekunów ucznia                         o indywidualny program lub tok nauki.
    11. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły, gdy taka nie powstała,                                  a w szczególności:
     1. uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany,
     2. opiniuje i zatwierdza plan budżetu szkoły,
     3. może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę                       o odwołanie dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej,
     4. może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą       z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły,
     5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, do oceny zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców.
    12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
    13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
     z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
    14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu.
    1. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.
    2. Do zadań takiego zespołu należy:
     1. wybranie programów nauczania i podręczników w danej klasie,
     2. ustalenie zakresu wymagań dla uczniów z dysfunkcjami,
     3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia w danym oddziale.
    3. Działalność zespołu dokumentuje jego przewodniczący.
    1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
     1. przedmiotów humanistycznych,
     2. przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
     3. języków obcych,
     4. sportowo-mundurowy,
     5. przedmiotów uzupełniających,
     6. oraz zespół wychowawczy.
    1. Do zadań zespołów przedmiotowych między innymi należy:
     1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
     2. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
     3. ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
     4. nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów zewnętrznych;
     5. udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych               i organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  metodycznego dla początkujących nauczycieli;
     6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
    2. Zespoły przedmiotowe pracują w oparciu o przyjęte regulaminy i plany pracy. Swoje posiedzenia  odbywają minimum dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym.
    3. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
     1. Tworzenie założeń do szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
     2.  Pomoc wychowawcom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych klasy
     3. Organizowanie współpracy pomiędzy wychowawcami klas
     4. Angażowanie się w różne przedsięwzięcia Szkoły dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów
    4. Przewodniczący zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego   prowadzą dokumentację prac swojego zespołu.

     

    § 11

    Samorząd Uczniowski

     

    1. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
    2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły
    3. Zasady wybierania władz samorządu i jego działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                       i powszechnym.
    4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem      i stawianymi wymaganiami,
     2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie       właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
     3. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
     4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej  i sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,   w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
     5. prawo wyboru nauczyciela opiekuna samorządu uczniowskiego,
     6. prawo wyboru szkolnego rzecznika praw uczniów,
     7. prawo do opiniowania programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,
     8. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     9. prawo do opiniowania wniosków członków Rady Pedagogicznej o ukaranie ucznia: nagana, skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego lub wniosek do kuratora  o przeniesienie do innej szkoły ucznia niepełnoletniego,
     10. prawo do opiniowania innych spraw związanych z życiem szkoły na wniosek pisemny Rady Pedagogicznej  lub Dyrektora Szkoły. Opinie Samorząd Uczniowski sporządza na piśmie.
    5. Rada Pedagogiczna deleguje jednego ze swoich członków na opiekuna samorządu uczniowskiego.
    6. Opiekun ww. organu przedstawia na posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego wnioski, opinie Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
    7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedkłada na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące spraw
     w ramach jego kompetencji.
    8. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu.
    9. Wnioski z posiedzeń Samorządu przewodniczący tego organu przekazuje każdorazowo Dyrektorowi Szkoły do wiadomości.

     

     

    § 12

    Rada Rodziców

     

     

    1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły.
    2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
    3. Do zadań Rady należy w szczególności:
     1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
     2. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
     3. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
     4. udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
     5. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
     6. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
     7. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
     8. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą
      i pozalekcyjną,
     9. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.
     10. współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców
      w działaniach na rzecz klas i Szkoły.
    4. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
     1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
      1. programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb uczniów, obejmujacego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
        i rodziców.
      2. uchwalanie Regulaminu Rady.
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
     3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
     4. wyrażanie swojej opinii na wniosek ustny lub pisemny Kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego skierowany do Przewodniczącego. Opinia rady jest zapisana w księdze protokołów Rady. Na wniosek zainteresowanej strony sporządza się wypis z księgi protokołów.
     5. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego          i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
     6. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły,
     7. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
     8. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
     9. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora                   i nauczycieli,
     10. wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
     11. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
     12. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii     w tej sprawie,
     13. uchwalanie  propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.
     14. wybór firmy ubezpieczeniowej uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców  może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
    6. Wnioski z posiedzeń Rady Rodziców przewodniczący tego organu przekazuje każdorazowo Dyrektorowi Szkoły do wiadomości.
    7. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w tej części, która dotyczy spraw w ramach ich kompetencji.

     

     

    § 15

     

    Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

     

     

    1. Spory  pomiędzy organami szkoły lub ich członkami rozstrzyga Komisja Statutowa.
    2. Komisja Statutowa w pierwszej kolejności powinna prowadzić postępowanie mediacyjne.
    3. W skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.
    4. Organy Szkoły wybierają swego przedstawiciela do Komisji Statutowej.
    5. Dyrektor Szkoły wyznacza swego przedstawiciela do pracy komisji , jeśli jest stroną sporu.
    6. Powołana komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego                   w głosowaniu tajnym na kadencję roczną.
    7. Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.
    8. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w głosowaniu decyzję podejmuje jej Przewodniczący.
    9. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.
    10. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej.
    11. O swojej decyzji Komisja zawiadamia strony konfliktu w formie pisemnej     z pełnym uzasadnieniem.
    12. Za rozstrzyganie sporów wewnątrz danego organu Szkoły odpowiada przewodniczący tego organu, wspomagany przez Dyrektora szkoły.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rozdział III

    Organizacja szkoły

     

    § 16

    1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
    2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pięć dni  w tygodniu.
    3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
     1. w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.
     2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie;
     3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów  dodatkowych dla danych klas, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne;
     4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne                     z wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
     5. w toku nauczania indywidualnego;
     6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
     7. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
     8. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     9. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej    w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.), zajęć artystycznych, ekonomii w praktyce;
     10. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej                          i międzyklasowej: obozy naukowe, obozy szkoleniowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich i zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
     11. W Liceum Ogólnokształcacym wprowadza się innowacje ( przedmioty

               uzupełniajace) zgodnie z zainteresowaniami uczniów, np.: podstawy

               wiedzy o służbach mundurowych, samoobrona, podstawy psychologii

               społecznej, artystyczne.

     1. Szkoła prowadzi klasy mundurowe: policyjne i wojskowe,a także społeczne, artystyczne, ratowniczo- medyczne.
     2. Wszystkie kwestie dotyczące klas mundurowych nie ujęte w Statucie określa regulamin klas mundurowych
    1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych                 i międzyklasowych:
     1. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
      1. poziomie III.0/IV.0 – dla początkujących;
      2. poziomie III.1/IV.1 – dla kontynuujących naukę.
     2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
     3. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.
     4. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.
     5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
      1. zajęć sportowych;
      2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
      3. zajęć tanecznych;
      4. aktywnych form turystyki.
     6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
     7. Na zajęciach edukacyjnych  z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
     8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych           w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.
     9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
     10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
     11. Zajęcia wychowania fizycznego w liceum prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, z zachowaniem ust. 10.
     12. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach gimnazjum mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
     13. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli             z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 26 uczniów i więcej.
    2. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
    3. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie  w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
     1. Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
     2. Zajęcia, o których mowa w ust. 6, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
    4. Uczeń ZSO nr 4  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego       i z pracy przy komputerze na zajęciach technologii informacyjnej, ma obowiązek  przebywać w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.
    5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
    6. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z co najwyżej 32  uczniów,  którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów  obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym        z programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zajęć dodatkowych.
    7. W uzasadnionych przypadkach oddział szkoły może liczyć więcej niż 32 uczniów jednak nie więcej jak 40. Nie tworzy się nowego oddziału o tym samym profilu nauczania, jeżeli liczba uczniów w każdym z nowo utworzonych oddziałów byłaby mniejsza niż 18.
    8. Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, przydziela nauczycielom prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych           z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia     i  higieny pracy.
    9. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu       z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanym wychowawcą klasy.
    10. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w § 21 ust. 11 obejmuje następujące działania:
     1. Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego z uczniów.
     2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami  różne formy życia zespołowego integrujące   zespół  uczniowski, ustala treści i formę zajęć, tematy na godziny wychowawcze.
     3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadniając                  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym  potrzebna jest indywidualna opieka.
     4. Współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznaniu potrzeb               i trudności w rozwoju zainteresowań, uzdolnień uczniów.
     5. Wykonuje czynności administracyjne związane z prowadzeniem dziennika w formie elektronicznej, arkuszy ocen i innymi dokumentami szkolnymi.
     6. Informuje ucznia  i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach na miesiąc przed zakończeniem okresu rocznych zajęć.
     7. Informuje po Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej o uzyskanych ocenach niedostatecznych i możliwości zdawania egzaminu poprawkowego             z jednego lub dwóch przedmiotów.
    11. Na umotywowany wniosek co najmniej 50% uczniów klasy lub ich rodziców, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może zmienić wychowawcę klasy.
    12. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  i letnich określają przepisy            w sprawie organizacji roku szkolnego.
    13. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynki i teren szkolny monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”.

     

     

    §17

     

    Współpraca szkoły z rodzicami

     

    1. W ramach współpracy szkoły   z rodzicami ustala się co najmniej trzy spotkania w ciągu roku szkolnego, na których rodzice zostaną poinformowani o:
     1. zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie  i szkole,
     2. regulaminach oceniania, klasyfikacji oraz przeprowadzania egzaminów  zewnętrznych
     3. wynikach w nauce i zachowaniu swego dziecka oraz przyczynach trudności w  nauce,
     4. możliwościach dalszego kształcenia swych dzieci,
    2. Rodzice (opiekunowie prawni) i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z proponowanymi ocenami klasyfikacji śródrocznej i rocznej podczas spotkania z wychowawcą oraz w formie elektronicznej potwierdzając otrzymanie informacji w dzienniku elektronicznym.
    3. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:
    1. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
    2. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.
    1.      Do obowiązków rodziców należy:

        1)  wspieranie procesu nauczania i wychowania,

    2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy oraz innymi nauczycielami,                 w szczególności podczas zebrań klasowych i konsultacji dla rodziców,

    1. systematyczna kontrola frekwencji i ocen dziecka,
    2. aktywność i zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły, klasy i środowiska szkolnego,
    3. działanie na rzecz promocji szkoły,
    4. korzystanie z dziennika elektronicznego: analizowanie ocen i frekwencji dziecka, odbieranie wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

    5.  W przypadku niewypełniania przez rodziców zadań opiekuńczych szkoła        postępuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

     

     

     

    §18

     

    Biblioteka szkolna

     

    1. Zadaniem  biblioteki  w Zespole Szkół jest:
     1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
     2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej    i medioteki,
     3. prowadzenie działalności informacyjnej;
     4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych          i informacyjnych;
     5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej      i medialnej;
     6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
     7. przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,
     8. działanie  na  rzecz przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
     9. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
     10. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
     11. organizacja wystaw okolicznościowych.
    2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:
     1. w zakresie pracy pedagogicznej:
      1. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem  biblioteki i  medioteki 
      2. prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
      3. prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
      4. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
      5. udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły  poprzez  współpracę  z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów,  bibliotekarzami  i innymi instytucjami  pozaszkolnymi;
     2. w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
      1. gromadzenie zbiorów,
      2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      3. selekcjonowanie zbiorów,
      4. opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli            i uczniów,
      5. prowadzenie dokumentacji pracy.
    3. Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli             i  uczniów,  analizą  obowiązujących w szkole programów i ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
    4. Czas otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki       i medioteki.
    5. Biblioteka wypożycza podręczniki szkolne dla uczniów klas gimnazjalnych według zasad określonych odrębnym regulaminem, który stanowi załącznik nr 3 do statutu.
    6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
    7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
    8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

     

     

     

    §19

     

    Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

     

    1.        Pomoc pedagogiczno- psychologiczna jest udzielana przez nauczycieli,

                wychowawców oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w szkole

    3.         Do zadań pedagoga należy:

     1. rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów, jak również ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień.
     2. zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży.
     3. opieka nad uczniami szczególnej troski.
     4. prowadzenie preorientacji zawodowej.
     5. informowanie o podstawowych zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
     6. współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
     7. udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu przez nich problemów wychowawczych.
     8. wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej.
     9. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się        w trudnych warunkach (w miarę posiadanych środków finansowych).
     10. koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej.
     11. dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej Zespołu.
     12. prowadzenie dokumentacji swojej pracy.
     13. koordynowanie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
     14. koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    1. Do zadań psychologa należy:
     1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych i rodzinnych.
     2. przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży.
     3. organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego.
     4. udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
     5. pomoc rodzicom w rozwiązywaniu przez nich problemów wychowawczych.
     6. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
     7. współpraca z placówkami specjalistycznej pomocy psychologicznej             i innymi, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia szkoły:
      1. Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
      2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
      3. Dzielnicowym,
      4. Specjalistami ds. nieletnich  Komendy Policji i innymi w zależności od potrzeb szkoły.
     8. prowadzenie dokumentacji swojej pracy.
     9. koordynowanie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
    2. Szkoła współpracuje z kuratorami sądowymi na podstawie przedstawionej przez kuratora legitymacji wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego oraz postanowienia o pełnieniu nadzoru nad danym uczniem.
     1. Wychowawca klasy, pedagog, psycholog udzielaja informacji na prosbę kuratora w zakresie:

        a)  frekwencji ucznia na lekcjach,

        b)  uzyskanych przez ucznia ocenach cząstkowych i końcowych,

        c)  funkcjonowania ucznia w szkole.

     1. Szkoła współpracuje z Miejskim Osrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie objęcia pomocą materialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

     

     

     

     

     

    §20

                  / uchylono/

     

    § 21

    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

     

    1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi wg odrębnych przepisów.
    2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
    3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (Kodeks Karny art. 222, 223, 224 § 2 i 226). Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły zobowiązani są z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostaną naruszone.
    4. Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel w sposób pisemny uzasadnia ustaloną przez niego ocenę.
    5. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
     1. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
     2. zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
     3. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;
     4. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
     5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
     6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
     7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy  merytorycznej;
     8. poznanie zawartości zbiorów bibliotecznych dotyczących nauczanego przedmiotu i pełnionych w szkole funkcji;
     9. współpraca z biblioteką w rozwijaniu kultury czytelniczej i medialnej uczniów;
     10. formułowanie i przekazywanie na początku każdego roku szkolnego (semestru) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających            z realizowanego przez siebie programu nauczania,
     11. dostosowanie wymienionych w pkt 10 wymagań edukacyjnych na podst. opinii  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych         i edukacyjnych ucznia;
     12. przekazywanie informacji o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
     13. informowanie uczniów i rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie z zajęć edukacyjnych  co najmniej na miesiąc przed przewidywanym zakończeniem zajęć edukacyjnych;
     14. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
     15. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,       w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie pracownika  obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
      1. upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu i odnotować  ten fakt w księdze wejść       i wyjść,
      2. w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,
     16. niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
     17. wybór  programu nauczania oraz podręcznika spośród programów              i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
    6. Powierzone obowiązki nauczyciel spełnia w następującym zakresie:
     1. pełni dyżury na korytarzu podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami lekcyjnymi według ustalonego harmonogramu zgodnie z regulaminem pełnienia dyżuru właściwego lub zastępczego;
     2. kontaktuje się z pielęgniarką szkolną w sprawach związanych z opieką medyczną nad uczniem;
     3. systematycznie kontroluje poziom opanowania wiadomości przez uczniów;
     4. rozwija zainteresowania uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
     5. uczestniczy w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych, centralnych i środowiskowych;
     6. uczestniczy w naradach i konferencjach metodycznych, będących
     7. /uchylono/
    7. Prawa nauczyciela:
     1. decydowanie o doborze metod, form organizacyjnych, wyborze  podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
     2. współtworzenie planów pracy szkoły;
     3. decydowanie o bieżącej, okresowej ocenie postępów swoich uczniów;
     4. wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień oraz innych form działań wychowawczych dla swoich uczniów;
    8. Nauczyciel ma prawo ukarać ucznia za niekulturalne, wulgarne i ordynarne zachowania w stosunku do dorosłych i rówieśników - zgodnie z WSO.
    9. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym       i nadzorującym szkołę za:
     1. poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej;
     2. przed władzami szkoły, a także cywilnie i karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych;
     3. materialnie za powierzone mu mienie, jeżeli straty powstały w wyniku celowego działania;
    10. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
    11. Wychowawca, będąc uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, zobowiązany jest w szczególności do:
     1. programowania i organizowania procesu wychowawczego w zespole klasowym dostosowanego do wieku uczniów, po konsultacjach                 z rodzicami, wychowankami i w razie potrzeby pedagogiem i psychologiem szkolnym;
     2. otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
     3. współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
     4. planowania i organizowania wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijającego jednostkę i integrującego zespół;
     5. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy tj.:
      1. założenie i systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego;
      2. kontrolowanie frekwencji uczniów;
      3. prowadzenie arkuszy ocen;
      4. opracowanie sprawozdań semestralnych;
      5. założenie i prowadzenie teczki wychowawcy;
      6. opracowanie planu wychowawczego klasy na podstawie planu wychowawczego szkoły.
     6. inicjowania i inspirowania zespołu klasowego do działalności samowychowawczej i do samorządności;
     7. bycia mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych między uczniami i dorosłymi;
     8. współpracy z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych uczniów;
     9. informowania uczniów i ich rodziców(prawnych opiekunów) na początku            każdego roku szkolnego o kryteriach oceniania zachowania i zasadach oceniania postępów ucznia zgodnych z WSO;
     10. informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania i proponowanych ocenach z realizowanych w danym roku szkolnym przedmiotów – co  najmniej na miesiąc przed przewidywanym zakończeniem zajęć edukacyjnych.
    12. Wychowawca ma prawo do:
     1. decydowania o ocenie zachowania swoich uczniów po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uwzględniając także samoocenę ucznia i ocenę klasy;
     2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej pedagoga, psychologa, dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających;
     3. wnioskowania o pomoc dla wychowanków w sferze problemów zdrowotnych i materialnych do specjalistycznych organizacji i instytucji.
    13. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za wykonanie wszystkich wynikających z funkcji wychowawczej obowiązków.
    14. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy podejmują się obowiązku wychowawcy.
    15. Dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji:
     1. z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego niewywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu obowiązków lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych;
     2. na uzasadniony wniosek rodziców 2/3 uczniów z danego oddziału;
     3. na uzasadniony wniosek 2/3 uczniów z danego oddziału;
     4. na wniosek wychowawcy w przypadku braku możliwości skutecznego prowadzenia działań wychowawczo-opiekuńczych.

     

     

    Rozdział IV

    § 22

     

    Prawa i obowiązki uczniów

     

    1. Uczeń ma prawo do:
     1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy  i umiejętności przy  wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
     2. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
     3. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
     4. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych           i koleżeńskich;
     5. wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, które nie mogą uwłaczać godności osobistej uczniów i pracowników;
     6. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
     7. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
     8. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie ferii;
     9. opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
     10. jawnej, prowadzonej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości            i umiejętności), zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
     11. powiadomienia z wyprzedzeniem (co najmniej tygodnia ) o terminie          i zakresie pisemnych zadań klasowych.  W przypadku przesunięcia się terminu prac z przyczyn obiektywnych np. wycieczki itp. nowy termin wyznacza nauczyciel;
     12. dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie       z opanowaniem materiału;
     13. dodatkowej pomocy nauczyciela w przygotowaniu do konkursów
      i olimpiad;
     14. poprawy oceny niedostatecznej z zadań klasowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
     15. obiektywnego rozstrzygania sporów :uczeń-uczeń; uczeń - klasa; uczeń lub klasa - nauczyciel. Spory rozstrzyga wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły, a w przypadkach szczególnych Komisja Statutowa zgodnie z § 15;
     16. do innych praw zgodnie z konwencją Praw Dziecka;
     17. do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel  w budżecie państwa lub budżecie organu prowadzącego szkołę. Zasady wypłacania takiej pomocy regulują Rozporządzenia Rady Miasta lub Regulamin Rady Miasta;
    2. W przypadku naruszenia praw uczeń ma prawo wnieść skargę do:
     1. wychowawcy klasy;
     2. do Dyrektora Szkoły;
     3. do Rady Pedagogicznej;
     4. Komisji Statutowej;
    3. W przypadku skargi do Rady Pedagogicznej skarga musi być sporządzona     w formie pisemnej.
    4. W skardze musi być określony punkt praw ucznia, który został złamany, oraz uzasadnienie złożenia skargi.
    5. Rada Pedagogiczna rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później jak w ciągu miesiąca od jej złożenia w sekretariacie szkoły.
    6. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów.
    7. Do rozpatrywania skarg i sporów na wniosek Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna może powołać Szkolnego Rzecznika Praw Uczniów.
     1. Rzecznikiem Praw Uczniów może zostać wybrany członek Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
    8. Uczeń ma obowiązek:
     1. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
     2. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,         w której się one odbywają;
     3. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
     4. uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych;
     5. uczestniczyć w wyznaczonych przez nauczyciela dodatkowych  zajęciach dydaktycznych, które mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności ucznia;
     6. postępować dla dobra szkolnej społeczności;
     7. dbać o honor i tradycje Szkoły;
     8. godnie, kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią;
     9. dbać o piękno mowy ojczystej;
     10. okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
     11. podporządkować się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasowego;
     12. podporządkowania się zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zasadach:
      1. uczniowie wyłączają telefony komórkowe na czas lekcji;
      2. zabrania się nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie;
      3. w razie złamania w/w procedury telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne będą odbierane przez nauczyciela do depozytu              w sekretariacie szkoły. Rodzice ( opiekunowie prawni) są zobowiązani do ich osobistego odbioru w sekretariacie szkoły;
     13. przestrzegać zasad współżycia społeczności szkolnej,  a w szczególności:
      1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
      2. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
      3. szanować przekonania  innych ludzi;
      4. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka;
      5. zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych    i powierzonych w zaufaniu;
     14. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pali tytoniu (dotyczy to również e-papierosów), nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny,  dba o skromny uczniowski wygląd;
     15. pozostawiać okrycia  wierzchnie w szatni szkolnej w okresie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Zabrania się przynoszenia okryć wierzchnich na zajęcia lekcyjne. Niestosowanie się do w/w zasady skutkuje obniżeniem oceny z zachowania;
     16. punktualnie przychodzić do szkoły na zajęcia lekcyjne (spóźnienia dłuższe niż 10 minut są traktowane jako nieobecności na lekcji);
     17. troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość  i porządek na terenie Szkoły i wokół niej:
      1. za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
     18. przestrzegać zasad kultury i estetyki swego wyglądu, a zwłaszcza:
      1. stosowania schludnej odzieży nie zawierającej ordynarnych lub uwłaczających nadruków oraz napisów,
      2. stosowania odzieży o długościach, wcięciach i obcisłościach przykrywających korpus i intymne części ciała w sposób nie wzbudzający agresji otoczenia i nieprowokacyjny,
      3. przebywania na terenie Szkoły bez nakrycia głowy (np. czapka, kaptur),
      4. podczas uroczystości szkolnych (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, jasełka, Święto Niepodległości) obowiązuje strój szkolny (np. biała bluzka, koszula, ciemne spodnie, spódnica), a klasy „mundurowe” mundur galowy,
     19. usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć  do 7 dni od momentu powrotu  na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia               o przyczynach nieobecności dziecka;
      1. usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych dokonuje wychowawca klasy. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia pisemnego lub ustnego rodziców albo prawnych opiekunów ucznia,
      2. uczeń pełnoletni nie ma prawa przedstawić usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie. Wyjątkiem są sytuacje losowe, np. sieroctwo.
      3. zwolnienie należy przedłożyć wychowawcy w dniu stawienia się na zajęcia.
     20. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia ucznia w uzasadnionych przypadkach.

     

     

     

     

     

     

    § 23

    Nagrody i kary

     

    1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
     1. rzetelną pracę społeczną i naukę,
     2. wzorową postawę,
     3. wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie,
     4. dzielność i odwagę.
    2. Rodzaje nagród
     1. pochwała na forum klasy lub szkoły
     2. list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych
     3. nagroda rzeczowa (na zakończenie roku szkolnego)
     4. dla aktywnych uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce (średnia  ocen powyżej 5,0), lub laureatów olimpiad  i konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców  może przyznać nagrodę pieniężną.
    3. Nagrody przyznawane są przez Radę Pedagogiczną na wniosek:
     1. wychowawców klas,
     2. członków Rady Pedagogicznej,
     3. Samorządu Uczniowskiego,
     4. Rady Rodziców.
    4. Uczeń szkoły może być ukarany za naruszenie dyscypliny szkolnej,             a w szczególności za:
     1. niszczenie mienia Szkoły,
     2. niszczenie mienia innych osób,
     3. kradzież,
     4. znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad nauczycielami,  pracownikami szkoły lub kolegami,
     5. wyłudzanie pieniędzy,
     6. szantaż,
     7. opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
     8. fałszowanie dokumentacji szkolnej - dopisywanie punktów lub ocen, usprawiedliwianie nieobecności,
     9. fałszowanie zwolnień od rodziców lub lekarskich,
     10. fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody
     11. upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób
     12. uniemożliwianie prowadzenia nauczycielowi lekcji
     13. utrudnianie lub uniemożliwianie zdobywania wiedzy innym uczniom
     14. nierespektowanie statutu i innych regulaminów obowiązujących w szkole
     15. nieprzestrzegania zarządzeń Dyrektora Szkoły i uchwał Rady Pedagogicznej,
     16. brak dbałości o zdrowie własne i cudze (np. nałogi),
     17. niegodne i niekulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,
     18. nieokazywanie szacunku starszym osobom.
    5. Karę uczniowi udziela Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim.
    6. Rodzaje kar:
     1. upomnienie przez wychowawcę klasy,
     2. upomnienie przez Dyrektora Szkoły,
     3. upomnienie na forum klasy, szkoły lub Rady Pedagogicznej,
     4. listowne zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),
     5. nagana udzielona przez Radę Pedagogiczną z wpisaniem do arkusza ocen,
     6. prace społeczne na rzecz szkoły wykonywane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  Termin i sposób wykonywania prac społecznych oraz osobę nadzorującą pracę ucznia wyznacza dyrektor szkoły spośród rodziców, członków Rady Pedagogicznej lub pracowników szkoły,
     7. pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.        

          W klasach mundurowych - zgodnie z regulaminem klas mundurowych,

      8)  karne przeniesienie do innej klasy lub szkoły,

              9)  skreślenie z listy uczniów.

    1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia        w następujących przypadkach:
     1. jeżeli popełni przestępstwo charakteryzujące się wysokim stopniem społecznego niebezpieczeństwa, a szczególnie przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu lub nietykalności drugiej osoby;
     2. jeżeli dopuszcza się przestępstwa przy użyciu niebezpiecznych narzędzi lub przy istnieniu okoliczności obciążających w świetle przepisów prawa karnego;
     3. jeżeli dopuszcza się czynów związanych z handlem lub posiadaniem środków narkotycznych, odurzających, psychotropowych i podobnie działających;
     4. jeżeli dopuszcza się innego czynu, który obniża autorytet szkoły w opinii publicznej i wskazuje na duży stopień demoralizacji ucznia  lub demoralizującego wpływu na innych uczniów;
     5. jeżeli dopuszcza się czynu niezgodnego z zasadami moralności lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
      1. rażącego czynu w stosunku ( pobicie, kradzież, fałszerstwo itp.)  do uczniów lub pracowników szkoły,
      2. celowej dewastacji mienia szkolnego
      3. niepodjęcia nauki w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
     6. jeżeli spożywa alkohol lub przyjmuje środki odurzające na terenie Szkoły, umożliwia spożywanie alkoholu bądź zażywanie środków odurzających innym uczniom  lub przebywa na terenie Szkoły w stanie wskazującym na ich spożycie,
     7. jeżeli spożywa alkohol lub zażywa środki narkotyczne w czasie wycieczek    i imprez organizowanych przez Szkołę, a odbywających się poza nią.
    2. W stosunku do ucznia, który nie ukończył 18 lat, a dopuścił się czynów wymienionych w punkcie 7 i uprzednim wykorzystaniu środków wychowawczych oraz stwierdzeniu ich nieskuteczności, Dyrektor Szkoły występuje do kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
    3. Skreślenia dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego  w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta sporządzana jest na piśmie                   z pouczeniem o przysługującym prawie do odwołania i przesyłana listem poleconym na adres domowy ucznia.
    4. O skreśleniu powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie prawni ucznia
    5. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do Kuratorium Oświaty w Katowicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia powiadomienia.
    6. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia szkolne do czasu rozpatrzenia odwołania. Wyjątkiem jest decyzja ze skutkiem natychmiastowym spowodowana zachowaniem ucznia zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu innej osoby.

     

                                             Rozdział V

    § 24

                                              Postanowienia końcowe

    1.   Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich Szkół  

      wchodzących w  skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.

    1. Tablice Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę Zespołu    i nazwę Szkoły.
    2. Pieczęcie Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę Szkoły.
    3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 posiada sztandar, logo i ceremoniał szkolny.
    4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają  odrębne przepisy.
    6. Integralną częścią Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4            im. H.C. Hoovera jest Wewnątrzszkolny System Oceniania,

     

                                                    

     

     

     

     

     

    § 25

     

    Zmiana statutu

     

    1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców.

    2.  Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada Pedagogiczna.

    3.  Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

    4. Rada Pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian w statucie lub projekt statutu.

    5. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego nowelizacji.

    6. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej:

    1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie internetowej szkoły,

    2) nauczyciele – na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej,

    3) rodzice – na stronie internetowej szkoły

     

     

    Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.